Až 500 eur za tip

Prenajímate byt?

Nájom plus
je režim finančne výhodný pre prenajímateľa

a férový pre nájomcu 

 

+ chráni majetok a šetrí náklady
buduje korektný nájomný vzťah
  nie je to správa bytu

 

 

10 výhod
pre prenajímateľa bytu 

Prenajímateľ províziu neplatí

Výber seriózneho nájomcu

Pomoc po celý čas nájmu

Kontrola nad bytom

Prepracované pravidlá nájmu

Poistenie škody na byte

Asistencia aj pri konci nájmu

Poruke v prípade problémov

Maklér ako svedok a mediátor

Sporné otázky posúdi komisia únie

 

                                                                                                   

 

 

Kľúčové služby Nájmu plus+

Prenajímateľ bytu dostane automaticky všetky tieto kľúčové časti služby, ktoré súvisia s uzavretím kvalitného nájomného vzťahu:

+ Prieskum realitného trhu (CMA) a návrh určenia výšky nájomného.
+ Propagácia bytu na najväčších realitných portáloch a v komunite Realitnej únie SR.
+ Obhliadky bytu so záujemcami.
+ Preverenie budúceho nájomcu.
+ Nastavenie pravidiel korektného nájomného vzťahu (nájomná zmluva a ostatné pravidlá).
+ Odporučenie poistenia pre zvýšenie ochrany majetku prenajímateľa vrátane nezaplatenia nájomného (zabezpečuje partner poisťovne)*.
+ Protokolárne odovzdanie a prevzatie bytu vrátane odpočtu meračov energií a kontroly stavu bytu.

 

Doplnkové služby Nájmu plus+

Podľa potreby si môže prenajímateľ objednať v našej realitnej kancelárii viaceré doplnkové služby. Režim Nájom plusbol tvorený s cieľom šetriť prenajímateľovi náklady.

Niektoré činnosti si dokáže zabezpečiť prenajímateľ sám, na iné čas alebo odbornosť mať nemusí a o pomoc môže požiadať našu realitnú kanceláriu. (Dodaná služba bude účtovaná podľa aktuálneho cenníka).

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

 • Zastupovanie majiteľa na domovej schôdzi vlastníkov (vrátane hlasovania)
 • Stretnutie s nájomcami krátko po začiatku nájomného vzťahu – stabilizácia nájomného vzťahu
 • Kontrola bytu za účelom overenia dodržiavania podmienok nájomnej zmluvy
 • Komunikácia so správcom a vybavovanie požiadaviek správcu
 • Výmena zámku na vstupných dverách bytu
 • Asistencia pri zmene trvalého pobytu nájomcu
 • Upratovanie interiéru bytu
 • Maľovanie interiéru bytu
 • Príprava podkladov pre registráciu prenajímateľa na daňovom úrade prostredníctvom oprávnenej osoby
 • Zabezpečenie spracovania daňového priznania (daň z príjmov z prenájmu) prostredníctvom oprávnenej osoby
 • Zabezpečenie (sprostredkovanie) technických prác na byte
 • Asistencia, komunikácia a vybavovanie bežných požiadaviek nájomcu
 • Zabezpečenie revízie alebo opravy spotrebičov a zariadení
 • Asistencia pri vybavovaní poistnej udalosti
 • Zabezpečenie inej agendy súvisiacej s nájmom bytu
 • Odborné vyúčtovanie energií a služieb po skončení nájomného vzťahu
 • Administratívna pomoc pri riešení nedoplatkov
 • Zabezpečenie cenovej ponuky od dodávateľa vybavenia alebo služby
 • Administratívna pomoc pri riešení zmeny podmienok nájomného vzťahu
 • Administratívna pomoc pri ukončení nájomného vzťahu

 

 

 

ste nájomca?

Nájom plus

je režim nájmu bytu bezpečný a korektný 

pre nájomcu i prenajímateľa

chráni práva nájomcu
buduje férový nájomný vzťah

 

8 výhod
pre nájomcu bytu 

Korektné pravidlá nájmu

Férové vyúčtovanie energií

Vrátenie zábezpeky

Poistenie škody a platenia nájmu

Maklér ako mediátor

Pomoc v prípade problémov

Certifikát spoľahlivého nájomcu

Sporné otázky posúdi komisia únie

 

 

Odpovede na tri najčastejšie  otázky

Koľko € si treba pripraviť na začiatok?

Pri podpise nájomnej zmluvy si treba pripraviť 3-násobok mesačného nájmu a energií, ak sa nedohodne inak. Jedna platba – zábezpeka sa nájomcovi vráti.Príklad, ak je nájom s energiami 600 eur, pri podpise sa uhrádza 3 x 600 eur, t.j. 1800 eur. Táto suma predstavuje vratnú zábezpeku (600 eur) a nájomné + energie za prvý mesiac nájmu zvýšené o náklady prenajímateľa na vznik nájomného vzťahu (spolu 2 x 600 eur).  Prečo je prvé nájomné navýšené pozri ďalšiu otázku.

 

Prečo je prvé nájomné zvýšené?

Nájomné za prvý mesiac je navýšené o náklady prenajímateľa so vznikom nájomného vzťahu (sem patrí okrem iných nákladov aj odmena realitnej kancelárie). Ostatné náklady, spojené s priebehom a ukončením nájomného vzťahu platí už prenajímateľ (podľa cenníku RK). Je to model, ktorý spravodlivo delí náklady na nájomný vzťah (vznik, priebeh a ukončenie) medzi nájomcu a prenajímateľa. Tento režim je bežný v krajinách EÚ a odporúčaný Realitnou úniou SR.

 

Koľko a prečo sa platí zábezpeka?

Ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej sume, tak sa platí obvykle vo výške mesačného nájomného vrátane energií.  Pri drahšom zariadení bytu sa platí aj vyššia (zákon limituje zábezpeku najviac do výšky trojnásobku nájomného). Účelom zábezpeky je ochrániť prenajímateľa pred situáciou, kedy mu nájomca dobrovoľne neuhradí vzniknutú škodu alebo nadspotrebu energií. Ak nenastane žiadna z týchto situácií, zábezpeka sa musí nájomcovi riadne vrátiť.

 

 

                                                                                                                                      

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.